Native X

Đội ngũ giáo viên

Trang chủ / Đội ngũ giáo viên

Thầy Revan Vrbica

Thạc sĩ Giáo dục
Đại học Columbia-New York

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh CELTA, TEFL, TESOL, 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

Cô Saska Jankovic

Thạc sĩ Giáo dục
Đại học Columbia-New York

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh CELTA, TEFL, 09 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

Cô Golay Amiri

Thạc sĩ Sư phạm Tiếng Anh
Đại học Sharood, Iran

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh CELTA, 08 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

Cô Jo-Anne Brigden

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Đại Học People, Hoa Kỳ

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL, 09 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

Thầy Matija Drašković

Cử nhân Giáo dục
Đại học Belgrade, Serbia

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL, 05 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

Cô Elena Manaskovska

Cử nhân ngôn ngữ và Văn học Anh
Đại học Ss Cyril và Methodius, Macedonia

Chứng chỉ giảng dạy Tiếng Anh TESOL, 12 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

Cô Demi Rawstorne

Cử nhân Ngôn ngữ và Văn học Anh
Đại học Stellenbosch, Nam Phi

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL, 08 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh

Thầy Marius Burger

Cử nhân Ngôn ngữ học
Đại học Nam Phi

Chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh TEFL, 06 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh